Algemene voorwaarden - Effytool

Laatst aangepast: 19-5-2022.

Algemene Voorwaarden EffyTOOL 19-5-2022

1. ALGEMEEN 

1.1. Inleiding 

1.1.1. Deze voorwaarden zijn bedoeld om met plezier samen te werken en ter bescherming van elkaars belangen. 

1.2. Toepasselijkheid 

1.2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en EffyTOOL overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen EffyTOOL en Opdrachtgever. 

1.2.2. EffyTOOL kan de Algemene Voorwaarden EffyTOOL wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden EffyTOOL zullen van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. 

1.2.3. Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Algemene Voorwaarden EffyTOOL en/of de tussen EffyTOOL en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door EffyTOOL zijn vastgelegd. 1.2.4. Indien met de handelsnaam die Opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met EffyTOOL gesloten overeenkomst. 

1.2.5. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding. 

1.3. Definities 

1.3.1. In de Algemene Voorwaarden EffyTOOL worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. 

1.3.2. Algemene Voorwaarden Derden: 

Onder Algemene Voorwaarden Derden wordt begrepen de voorwaarden die van toepassing zijn op Derden Producten en Diensten. 

1.3.3. Applicatie Software: 

De applicatie die functionaliteit biedt aan gebruikers. Dit kan een (software) EffyTOOL Product zijn, een (software) Derden Product of software van Opdrachtgever dan wel een derde gelicentieerd aan Opdrachtgever. 

1.3.4. As is: 

De eigenschappen van het Product zijn niet (geheel) beschreven en Opdrachtgever geeft aan de eigenschappen van het Product voldoende te kennen en/of getest te hebben en het Product af te nemen zoals het wordt aangeboden. Opdrachtgever koopt op eigen bate en schade en partijen sluiten een beroep op dwaling uit. Partijen doen bij een As is levering afstand van hun recht een beroep te doen op het bepaalde in Boek 7:17 B.W. en doen afstand van het recht om na de (op/af)levering (partiële) ontbinding of vernietiging van die overeenkomst in te roepen of in rechte te vorderen. 

1.3.5. As specified: 

Levering van het Product is in overeenstemming met de Documentatie. EffyTOOL(Software as a Service) omvat het door EffyTOOL direct en/of indirect (middels derden) via Hosting beschikbaar stellen van Applicatie Software. 

1.3.6. Back-up: 

Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden. 

1.3.7. Cliënt(en): 

Klanten/opdrachtgevers/leveranciers/business partners e.d. van Opdrachtgever of Cliënten van Cliënten van Opdrachtgever etc. 

1.3.8. Consultancy: 

Medewerkers kunnen op tijdelijke basis werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever dan wel bij Cliënten van Opdrachtgever. Consultancy door Real DUO geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden en uitsluitend onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van EffyTOOL zelf en niet van Opdrachtgever. 1.3.9. Cursussen: 

Alle cursussen, opleidingen, trainingen en daaraan gerelateerde activiteiten. 

1.3.10. Datacenter: 

Een faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en dan voornamelijk het Internet. Een deel van de Infrastructuur ligt in één of meer Datacenters. 

1.3.11. Derden Infrastructuur: 

Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd via EffyTOOL aan Opdrachtgever en waar EffyTOOL in beginsel geen controle op kan uitvoeren. Dit is een Derden Product en Dienst. 

1.3.12. Derden Producten en Diensten: 

Alle door EffyTOOL verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden. 

1.3.13. Documentatie: 

De nadere (functionele) beschrijving van Producten en Diensten die aan Opdrachtgever wordt geleverd dan wel verstrekt 1.3.14. Fair Use: 

Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten en Diensten. 

1.3.15. Fixed Price: 

Zoals nader omschreven in artikel 6.3. 

1.3.16. Fouten: 

Het aantoonbaar en reproduceerbaar niet (volledig) voldoen van Producten en Diensten aan de Documentatie. 1.3.17. Haalbaarheidsonderzoek: 

Zoals nader omschreven in artikel 5.1.1. 

1.3.18. Hosting: 

Het aanbieden, Onderhouden van en toegang verschaffen tot webruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of Applicatie software, op de EffyTOOL Infrastructuur dan wel Derden Infrastructuur welke zijn geplaatst in Datacenters. 1.3.19. Infrastructuur: 

De verzameling informatie- en communicatietechnologische voorzieningen zoals software en hardware inclusief bekabeling die gebruikt worden voor dataverwerking en/of telefonie. Dit kan zijn EffyTOOL Infrastructuur, Derden Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur, en Publieke Infrastructuur 

1.3.20. Identificatiegegevens: 

Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes. 

1.3.21. Maatwerk: 

Het resultaat van in opdracht van Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde Producten en Diensten. 1.3.22. Medewerker(s): 

Werknemers in dienst van EffyTOOL dan wel werknemers in dienst van een derde partij of zelfstandigen, die door EffyTOOL zijn ingehuurd. 

1.3.23. Nacalculatie: 

Zoals nader omschreven in artikel 6.4. 

1.3.24. Objectcode: 

De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage. 

1.3.25. Onderhoud: 

Zoals nader omschreven in artikel 2.3.. 

1.3.26. Opdrachtgever: 

Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Producten en Diensten. 

1.3.27. Opdrachtspecificatie: 

De Opdrachtspecificatie omvat een nadere omschrijving en voorwaarden omtrent de werkzaamheden van de uit te zenden Medewerker c.q. de Medewerker die als consultant wordt ingezet. 

1.3.28. Procesdata: 

De binnen de ASP-service door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens. 1.3.29. Producten en/of Diensten: 

Alle door EffyTOOL verstrekte EffyTOOL Producten en Diensten en/of Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. 

1.3.30. Publieke Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar EffyTOOL geen enkele controle op kan uitvoeren. Het internet valt hieronder. 

1.3.31. EffyTOOL: 

EffyTOOL B.V.. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan EffyTOOL B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden EffyTOOL van toepassing heeft verklaard. 1.3.32. EffyTOOL Infrastructuur: 

Dat deel van de Infrastructuur dat door EffyTOOL wordt beheerd in zijn Datacenter(s) en waar EffyTOOL controle op kan uitvoeren. 

1.3.33. EffyTOOL Producten en Diensten: 

Alle door EffyTOOL verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij EffyTOOL berusten. 

1.3.34. Standaard Programmatuur: 

Algemene basisprogrammatuur, welke nog niet specifiek voor Opdrachtgever is aangepast, ingericht, geconfigureerd, dan wel bij Opdrachtgever is geïmplementeerd. 

1.3.35. Sourcecode: 

De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode. 

1.3.36. Support: 

Zoals nader omschreven in artikel 2.5.. 

1.3.37. Voorschot: 

Zoals nader omschreven in artikel 6.5. 

1.3.38. Werkdagen: 

Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen. 

1.4. Bevestiging 

1.4.1. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van EffyTOOL zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van EffyTOOL. 

1.5. Aanbiedingen 

1.5.1. Alle aanbiedingen van EffyTOOL zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.5.2. Aanbiedingen van EffyTOOL zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.7. 

1.6. Overeenkomsten 

1.6.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, zal een overeenkomst tussen EffyTOOL en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur is overeengekomen een duur van 1 (één) jaar hebben indien (af/op) levering betrekking heeft op een Dienst, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkens voor de duur van 1 (één) jaar. 

1.6.2. Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.6.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 1 maand voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

1.6.3. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen. 

1.6.4. EffyTOOL heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen, of er wordt conservatoir en/of executoriaal beslag op een substantieel deel van haar vermogen gelegd of Opdrachtgever’s onderneming verliest de vrije beschikking hierover alsmede, in het geval van Consultancy, indien er een einde komt aan de (arbeids) relatie tussen Real DUO en de Medewerker. In deze gevallen is elke vordering van EffyTOOL op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en maakt EffyTOOL niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. 

1.6.5. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding. 

1.7. Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever 

1.7.1. Alle opdrachten worden door EffyTOOL uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan EffyTOOL kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. 

1.7.2. Opdrachtgever zal EffyTOOL alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie. 

1.7.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van EffyTOOL staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft EffyTOOL in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft EffyTOOL het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

1.7.4. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal EffyTOOL te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen. 

1.7.5. Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten en Diensten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van EffyTOOL, zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.5.), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan EffyTOOL mede te delen in de gevallen dat EffyTOOL Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Producten en Diensten. 

1.7.6. Ingeval EffyTOOL activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door EffyTOOL in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen. 

1.8. Geheimhouding/Concurrentiebeding 

1.8.1. EffyTOOL en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

1.8.2. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt van de andere partij zal die informatie niet aan anderen ter beschikking stellen dan zijn eigen werknemers en/of derden die een legitieme reden hebben tot inzage daarvan. Hij zal zijn werknemers en/of derden die toegang hebben tot die Informatie op de hoogte stellen van het daarop rustende geheimhoudingsverplichting en de nodige stappen ondernemen om verdere geheimhouding te waarborgen, zoals het treffen van veiligheidsvoorzieningen die minimaal aan dezelfde eisen dienen te voldoen als de manier waarop hij zijn eigen vertrouwelijke informatie beveiligt. 

1.8.3. EffyTOOL is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de EffyTOOL website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. 

1.8.4. Opdrachtgever en zijn Cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig Medewerker van EffyTOOL, behoudens schriftelijke toestemming van EffyTOOL. Het voorgaande is op overeenkomstige wijze van toepassing op Cliënten van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn Cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen. 

1.8.5. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.8.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van EffyTOOL om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen 

1.9. Aansprakelijkheid 

1.9.1. De totale aansprakelijkheid van EffyTOOL zal, met inachtneming van artikel 1.9.2 en 1.9.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die EffyTOOL heeft ontvangen van Opdrachtgever van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

1.9.2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van EffyTOOL vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan EffyTOOL op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro). 

1.9.3. De totale aansprakelijkheid van beide partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een aangeboden vrijwaring is een uitzondering op hetgeen gesteld in artikelen 1.9.1en 1.9.2: deze is beperkt tot twee keer het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat EffyTOOL heeft ontvangen van Opdrachtgever voor 2 (twee) jaar, met een maximum van € 100.000,-, (honderdduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

1.9.4. EffyTOOL heeft zich ter zake van schade verzekerd. EffyTOOL is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met EffyTOOL gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met EffyTOOL’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

1.9.5. De totale aansprakelijkheid van EffyTOOL voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

1.9.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; 

b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade. 

c) De redelijke kosten, gemaakt ter herstel van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot herstel van schade én EffyTOOL, na schriftelijk verzoek daartoe, niet zelf een tijdige oplossing kan aanbieden ter herstel van schade. 

Aansprakelijkheid van EffyTOOL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten. 

1.9.7. Buiten het in artikel 1.9. genoemde geval rust op EffyTOOL geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

1.9.8. De aansprakelijkheid van EffyTOOL ontstaat slechts indien Opdrachtgever EffyTOOL, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en EffyTOOL ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EffyTOOL in staat is adequaat te reageren. 

1.9.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade EffyTOOL daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. In geen geval is EffyTOOL aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het niet tijdig melden van fouten, gebreken en/of storingen door Opdrachtgever. 

1.9.10. Opdrachtgever vrijwaart EffyTOOL van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door EffyTOOL is afgeleverd. 

1.9.11. EffyTOOL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die EffyTOOL aan Opdrachtgever heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal EffyTOOL zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever. 

1.9.12. Tenzij er een service level agreement is overeengekomen die anders bepaalt, is EffyTOOL niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en/of Garantie. EffyTOOL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat EffyTOOL dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving 

1.10.Overdracht 

1.10.1. De tussen EffyTOOL en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EffyTOOL. 1.10.2. Opdrachtgever geeft EffyTOOL bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: 

– moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; 

– een derde partij in het geval van fusie of overname van EffyTOOL. 

Indien dit geschiedt, zal EffyTOOL Opdrachtgever hieromtrent informeren. 

1.11.Niet-toerekenbare Tekortkoming 

1.11.1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van EffyTOOL liggen en bedrijfsrisico’s van EffyTOOL, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van EffyTOOL, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en Diensten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen. 

1.11.2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan EffyTOOL de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 1.11.3. EffyTOOL behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die EffyTOOL voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht. 

1.11.4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding. 

1.12.Nietigheid 

1.12.1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven. 

1.12.2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft. 

1.13.Toepasselijk Recht en Geschillenregeling 

1.13.1. Op alle door EffyTOOL met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is. 

1.13.2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA door één arbiter. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. 

1.13.3. Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam. 

1.13.4. Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, of om een incassoprocedure te starten bij de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam. 

2. CONSULTANCY 

2.1. Consultancy 

2.1.1. EffyTOOL is bereid waar mogelijk om Medewerkers aan Opdrachtgever als consultant in de zetten onder nader overeen te komen voorwaarden. 

2.1.2. In een afzonderlijke Opdrachtspecificatie zullen tussen Partijen de gegevens betreffende de Medewerker en de door hem te verrichten werkzaamheden nader worden gespecificeerd. 

2.1.3. Op alle overeengekomen Opdrachtspecificaties tussen EffyTOOL en Opdrachtgever, waaronder begrepen eventuele verlengingen, zijn deze Algemene Voorwaarden geheel van toepassing. 

2.1.4. In de Opdrachtspecificatie zal worden aangegeven gedurende welke periode en gedurende hoeveel Werkdagen en/of uren per week Medewerker werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever of Cliënten zal verrichten en tegen welk honorarium. Het honorarium is gerelateerd aan het opleidingsniveau, de deskundigheid en de ervaring van Medewerker. 

2.1.5. De door EffyTOOL ter beschikking gestelde Medewerker zal de werkzaamheden naar beste eigen inzicht verrichten binnen de door de Opdrachtgever gestelde kaders maar niet onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en/of Cliënten, mede gelet op de specialistische kennis benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal Medewerkers uitsluitend doorlenen aan Cliënten onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen in tussen Partijen inclusief deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever blijft evenwel onverminderd aansprakelijk voor nakoming van alle op grond van de Opdrachtspecificatie, de overige overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden op Opdrachtgever rustende verplichtingen en Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart EffyTOOL ter zake van alle schade, die voortvloeit uit een handelen of nalaten van Cliënten met betrekking tot (de tewerkstelling van) Medewerker en/of een handelen of nalaten van Medewerker; 

2.1.6. EffyTOOL heeft uitsluitend een inspanningsverplichting om een Medewerker ter beschikking te stellen op het moment dat de Opdrachtgever daarom verzoekt. EffyTOOL schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen Opdrachtgever en EffyTOOL voorafgaand aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste dan wel overeengekomen termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Medewerker. 

2.1.7. EffyTOOL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen. Het voorgaande is niet van toepassing indien Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Opdrachtspecificatie een schriftelijke klacht terzake bij EffyTOOL indient en er sprake is van toerekenbare tekortkoming van EffyTOOL bij de selectie. 

2.1.8. EffyTOOL schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de beëindiging van de Consultancy, tenzij anders is overeengekomen. 2.1.9. De overeengekomen werkzaamheden zullen normaliter worden verricht tijdens normale kantooruren met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen. 

2.1.10. Partijen kunnen in onderling overleg overeenkomen dat buiten de normale kantooruren werkzaamheden worden verricht. In een dergelijk geval is Opdrachtgever de overwerkvergoeding zoals uiteengezet in de Opdrachtspecificatie aan EffyTOOL verschuldigd. Onder overuren worden verstaan de uren dat Medewerker buiten de normale kantooruren van ten behoeve van Opdrachtgever of diens Cliënten werkzaam is. 

2.1.11. Het in de Opdrachtspecificatie overeengekomen honorarium kan tussentijds gewijzigd worden met onmiddellijke ingang, tenzij anders overeengekomen in de Opdrachtspecificatie. Tariefswijzigingen zullen redelijk zijn en onder meer gebaseerd zijn op een wijziging in de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen en/of reis- en verblijfkosten. 

2.1.12. Indien de omvang van de door Medewerker te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en Opdrachtgever Medewerker niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is Opdrachtgever aan EffyTOOL per oproep het honorarium verschuldigd over drie of zoveel meer uren als Medewerker gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken. 

2.1.13. Alle overige kosten, die door EffyTOOL en/of Medewerker redelijkerwijs in verband met de te verrichten werkzaamheden worden gemaakt, zullen door Opdrachtgever aan EffyTOOL worden vergoed. 

2.1.14. De locatie waar normaliter werkzaamheden door Medewerker zullen worden verricht zal bij Opdrachtgever zijn. In geval dat Medewerker zijn werkzaamheden verricht anders dan op de locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de werkplek van Medewerker, kosteloos, zodanig inrichten, dat deze ook voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent de werkplek, zoals, maar niet beperkt tot, de Arbowet. 

2.1.15. EffyTOOL verklaart op het loon van Medeweker de verschuldigde loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen aan de desbetreffende instanties. Opdrachtgever zal zonder toestemming van EffyTOOL geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan Medewerker. Indien Opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan Medewerker, draagt Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. Opdrachtgever vergoedt aan EffyTOOL alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart EffyTOOL tegen aanspraken van Medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake. 

2.1.16. EffyTOOL kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door Medewerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door Medewerker. Opdrachtgever zal EffyTOOL vrijwaren tegen aanspraken van Derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door Medewerker. 

2.1.17. Opdrachtgever vrijwaart EffyTOOL van alle aanspraken van Cliënten en Derden ter zake van een inbreuk op een Intellectuele Eigendomsrecht als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever. 2.1.18. EffyTOOL vrijwaart Opdrachtgever van alle aanspraken van Cliënten en/of Derden ter zake van een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten berustende op aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde kennis en/of materialen. 2.1.19. Opdrachtgever vrijwaart EffyTOOL onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van Medewerkers van EffyTOOL en Derden en/of Cliënten uit hoofde van artikel 7:658, 7:611 en 6:162 BW, alsmede voor aanspraken van Derden en Cliënten en kan evenmin aan Medewerkers van EffyTOOL of Derden en/of Cliënten betaalde schadevergoeding verhalen op EffyTOOL. Opdrachtgever vrijwaart EffyTOOL voor vorderingen van Derden en/of Cliënten wegens schade, die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan EffyTOOL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EffyTOOL. Indien Medewerker overlijdt, zal Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen. 

2.1.20. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in een mogelijk toepasselijke CAO, is EffyTOOL gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van EffyTOOL gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren. 

3. EffyTOOL PRODUCTEN 

3.1.1. Gebruiksrecht Programmatuur 

3.1.2. EffyTOOL verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten en Diensten, met daarbij behorende documentatie. 

3.1.3. Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten en Diensten op de met EffyTOOL overeengekomen verwerkingseenheid en het met EffyTOOL overeengekomen aantal gebruikers, welk aantal kan fluctueren. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten en Diensten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één). 

3.1.4. Het gebruiksrecht voor software Producten en Diensten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of tenzij het gebruiksrecht een verveelvoudiging betreft die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten. 

3.1.5. Het is Opdrachtgever verboden de (Maatwerk) Producten en Diensten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van EffyTOOL te hebben ontvangen. Het is Opdrachtgever verboden functionaliteiten toe te voegen aan (Maatwerk) Producten en Diensten. 

3.1.6. Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één koude back-up te maken van de ter beschikking gestelde Producten en Diensten, indien een Back-up niet ter beschikking wordt gesteld door EffyTOOL. De gemaakte back-up mag door Opdrachtgever niet voor operationele doeleinden worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EffyTOOL 

3.1.7. Het gebruiksrecht op de Producten en Diensten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever). 

3.1.8. Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten en Diensten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever). 

3.1.9. Reverse engineering of decompilatie van de Producten en Diensten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht toegelaten. 

3.1.10. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan. 

3.1.11. De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten en Diensten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 6. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

3.2. Controles 

3.2.1. EffyTOOL is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten en Diensten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt. 

3.2.2. Voorts is EffyTOOL gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten en Diensten, zelf dan wel middels een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten en Diensten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan EffyTOOL weigert, is EffyTOOL gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en Diensten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en Diensten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van EffyTOOL. 

3.2.3. Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers het aantal overeengekomen gebruikers overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende gebruikers licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste (af/op) levering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens behoudt EffyTOOL zich het recht voor om een melding te maken bij de Software Alliance (BSA). 

3.3. Onderhoud 

3.3.1. EffyTOOL biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het EffyTOOL Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen. Indien EffyTOOL Sourcecodes verstrekt aan Opdrachtgever dan is die verstrekking gedaan met het enige doel dat EffyTOOL (in)direct Onderhoud verricht en/of kan verrichten op locatie van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan tijdens dan wel na de Overeenkomst betreffende Onderhoud, zelf Onderhoud te verrichten aan het Product. 

3.3.2. Onderhoud op de EffyTOOL Producten en Diensten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen artikel 2.3 bepaalt. 

3.3.3. Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde EffyTOOL Producten en Diensten die een kwalitatieve (b.v. Foutherstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde EffyTOOL Product inhouden. EffyTOOL is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates. 

3.3.4. Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is EffyTOOL gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering. 

3.3.5. EffyTOOL is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de EffyTOOL Producten en Diensten, dan wel de omgeving waarin voornoemde EffyTOOL Producten en Diensten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd. 

3.3.6. Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door EffyTOOL aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt EffyTOOL zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen. 

3.4. Adviezen 

3.4.1. Alle Producten en Diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.5.), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 5.1.) zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt. 

3.4.2. EffyTOOL is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht. 

3.4.3. EffyTOOL zal adviezen geven op basis van door EffyTOOL aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.7.. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast. 

3.5. Support 

3.5.1. Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de EffyTOOL Producten en Diensten. 

3.5.2. EffyTOOL zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de EffyTOOL Producten en Diensten. EffyTOOL is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de EffyTOOL Producten en Diensten. 

3.6. Maatwerk 

3.6.1. Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend. 

3.6.2. Partijen zullen schriftelijk specificeren welk EffyTOOL Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. EffyTOOL zal de EffyTOOL Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat. 

3.6.3. EffyTOOL is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan EffyTOOL ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 

3.6.4. De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases: 

a) Functioneelontwerp fase. 

b) Technisch Ontwerp fase. 

c) Ontwikkeling van modules fase. 

Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever. 

3.6.5. Na contact tussen EffyTOOL en Opdrachtgever kan een rapport aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan EffyTOOL van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren. 

3.6.6. Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever. 3.6.7. Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk zullen nimmer bij Opdrachtgever van EffyTOOL berusten, zoals omschreven in artikel 7.1. 

3.7. Meerwerk 

3.7.1. Indien EffyTOOL van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal EffyTOOL daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk. 

3.7.2. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen. 

3.8. Installatie en Implementatie 

3.8.1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal EffyTOOL de Producten en Diensten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren. 

3.8.2. Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels EffyTOOL opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen. 

3.8.3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden. 

3.8.4. Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van EffyTOOL om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren. 

3.9. Back-ups 

3.9.1. EffyTOOL maakt eens per 24 uur een back-up met een retentie van 19 dagen. Opdrachtgever is te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren en testen van de integriteit, leesbaarheid en bruikbaarheid van de Back-ups. Dit geldt ook indien EffyTOOL een Back-up terugzet ten behoeve van Opdrachtgever, ongeacht de reden van dit terugzetten. 

3.9.2. Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd. 

3.9.3. Voor elke onafgebroken periode waarin EffyTOOL voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij EffyTOOL verricht, is EffyTOOL gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt. 

3.9.4. Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%. 

3.9.5. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is EffyTOOL gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd. 

3.9.6. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is EffyTOOL gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. EffyTOOL is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie. 

3.9.7. EffyTOOL is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden. 

4. SAAS 

4.1. Software as a Service (SaaS) 

4.1.1. De SaaS geschiedt uitsluitend op een door EffyTOOL goedgekeurde locatie en op de door EffyTOOL goedgekeurde apparatuur. 

4.1.2. EffyTOOL kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden SaaS. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

4.1.3. In het kader van de toegang tot en het gebruik van de SaaS , beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door EffyTOOL vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op EffyTOOL rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de SaaS en het gebruik ervan door EffyTOOL opgeschort. 

4.1.4. Opdrachtgever stelt EffyTOOL in de gelegenheid te controleren of de in artikel 4.1.3. van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen. 

4.1.5. Indien Opdrachtgever na de in artikel 4.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 4.1.3. bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft EffyTOOL het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst. 

4.1.6. Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van EffyTOOL omtrent de SaaS op te volgen. 

4.1.7. EffyTOOL is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de SaaS-service te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan EffyTOOL verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de SaaS-service die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever. 

4.1.8. Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij EffyTOOL. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal EffyTOOL die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel. 

4.1.9. De kosten voor het opheffen van storingen, inclusief storingen die alleen anderen dan Opdrachtgever belemmeren, komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst. 4.1.10. EffyTOOL stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de Saas , indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de SaaS dan wel het niet-beschikbaar zijn van de SaaS. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen. 

4.2. Verplichtingen EffyTOOL SaaS 

4.2.1. EffyTOOL draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de SaaS. EffyTOOL zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door EffyTOOL, streven naar een goede beschikbaarheid. EffyTOOL garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden. 

4.2.2. EffyTOOL heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen. 

4.2.3. EffyTOOL zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de SaaS te verzekeren. EffyTOOL maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s. 

4.2.4. EffyTOOL zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door EffyTOOL gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en). 

4.3. Browser 

4.3.1. De Hosting Diensten zijn toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser dan wel een Remote Desktop Protocol Client. De browsers waarvoor de Hosting Diensten bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn geoptimaliseerd zullen, door EffyTOOL nader kenbaar worden gemaakt. 

4.3.2. EffyTOOL is niet verplicht de toegang tot de Hosting Diensten middels de in artikel 3.3.1 bedoelde browsers optimaal te houden. EffyTOOL is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de Hosting Diensten die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door EffyTOOL geadviseerde browsers dan wel Remote Desktop Protocol Clients. 

4.3.3. Indien een geval als beschreven in artikel 3.3.2. zich mocht voordoen dan zal EffyTOOL zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser dan wel Remote Desktop Protocol Client. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening. 

4.4. Gebruik Van Identificatiegegevens 

4.4.1. EffyTOOL zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten en Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik EffyTOOL hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. 

4.4.2. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is EffyTOOL aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens. 

4.4.3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan EffyTOOL Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden. 4.4.4. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.4.3. is Opdrachtgever direct in verzuim. 

4.5. Wijzigingen in de SaaS 

4.5.1. EffyTOOL is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de SaaS voor wat betreft doch niet beperkt tot: 

a) toegangsprocedures, zoals: 

procedures betrekking hebbende op operationele regels; 

beveiligingseisen 

b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de SaaS 

4.5.2. Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de SaaS mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, EffyTOOL schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien EffyTOOL dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de SaaS te beëindigen, zonder dat EffyTOOL tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4.6. Dataverkeer van Opdrachtgever 

4.6.1. EffyTOOL heeft geen controle over de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. EffyTOOL treedt slechts op als een doorgeefluik. EffyTOOL geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid. 

4.6.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 3.9., voor Opdrachtgever en zijn gebruikers. 4.6.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt EffyTOOL schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever. 

4.6.4. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan EffyTOOL, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever. 

4.6.5. Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Na het einde van de overeenkomst is EffyTOOL niet gehouden tot het bewaren van Procesdata. 

4.6.6. EffyTOOL zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. EffyTOOL garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie. 

4.6.7. Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

4.7. Verplichtingen Opdrachtgever SaaS 

4.7.1. Indien middels de SaaS persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid, vrijwaart Opdrachtgever EffyTOOL van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake. 

4.7.2. Opdrachtgever zal EffyTOOL onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de SaaS . 

4.7.3. Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van EffyTOOL omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door EffyTOOL gegeven aanwijzingen niet opvolgt is EffyTOOL bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de SaaS aan Opdrachtgever stop te zetten. EffyTOOL zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door EffyTOOL en/of derden getroffen maatregelen. 

4.8. Persoonsgegevens 

4.8.1. Opdrachtgever is ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van EffyTOOL ten behoeve van Opdrachtgever. 

4.8.2. Opdrachtgever vrijwaart EffyTOOL van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. 4.8.3. Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van EffyTOOL voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat ondermeer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor EffyTOOL. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer EffyTOOL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

4.8.4. Met uitzondering van hetgeen in artikel 3.8.1. gesteld, is EffyTOOL als ‘bewerker’ (‘verwerker”) in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door EffyTOOL noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van EffyTOOL. EffyTOOL zal zich als ‘bewerker’ (‘verwerker’) houden aan alle relevante verplichtingen van de Wbp en AVG. EffyTOOL behoeft geen gebruik te maken van persoonsgegevens om support te kunnen leveren. 

4.9. Gedragscode 

4.9.1. Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Saas en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich: a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van EffyTOOL en/of derden; 

b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen. 

4.9.2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.

4.9.3. Het is verboden om de SaaS en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen: 

a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; 

b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake; 

c) spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen); 

d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie; 

e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen; 

f) verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard; 

g) dreigementen; 

h) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten; 

i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of EffyTOOL en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt. 

4.9.4. EffyTOOL behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde EffyTOOL erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de SaaS inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden EffyTOOL en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn. 

4.9.5. EffyTOOL en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.9.4.door en/of ten behoeve van EffyTOOL genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.9.4. door en/of ten behoeve van EffyTOOL genomen maatregelen onverkort van toepassing. 

4.9.6. Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van EffyTOOL, zoals uiteengezet in artikel 3.9.4. heeft EffyTOOL overeenkomstig artikel 1.6.4. het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat EffyTOOL tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden. 

5. DERDEN PRODUCTEN 

5.1. Derden Producten en Diensten 

5.1.1. EffyTOOL is gerechtigd Derden Producten en Diensten te verstrekken dan wel Derden Producten en Diensten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. EffyTOOL is niet verantwoordelijk voor Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5.1.2. Indien EffyTOOL Derden Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden EffyTOOL tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst. 

5.1.3. EffyTOOL levert rechten op Derden Producten en Diensten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden. 

5.1.4. Er vindt door EffyTOOL geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5.1.5. Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten en Diensten verzorgt EffyTOOL: 

a) De service op Derden Producten en Diensten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. 

b) De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. 

5.1.6. Reparaties van Derden Producten en Diensten: 

a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten en Diensten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet. 

b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij EffyTOOL worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht. 

5.2. Algemene Voorwaarden Derden 

5.2.1. Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden EffyTOOL van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij EffyTOOL, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals EffyTOOL deze heeft ontvangen. 

5.2.2. De Algemene Voorwaarden EffyTOOL treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden EffyTOOL en de Algemene Voorwaarden Derden, kan EffyTOOL de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 

6. (AF/OP) LEVERING 

6.1. Haalbaarheidsonderzoek 

6.1.1. Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat EffyTOOL kan uitvoeren alvorens over te gaan tot (af/op) levering. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht. 

6.1.2. Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal EffyTOOL een positief advies dan wel negatief advies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief leveringsadvies houdt doorgaans in dat EffyTOOL tot (af/op)levering zal overgaan. Een negatief leveringsadvies houdt in dat EffyTOOL met redenen omkleed de (af/op)levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen. 

6.1.3. De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek. 

6.2. (Leverings)termijn 

6.2.1. Alle door EffyTOOL eventueel genoemde en voor EffyTOOL geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan EffyTOOL bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

6.2.2. (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen EffyTOOL naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen EffyTOOL en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn. 

6.2.3. De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door EffyTOOL behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van EffyTOOL. EffyTOOL aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden. 

6.3. Voorbehoud 

6.3.1. EffyTOOL verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen EffyTOOL en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een ondertekend exemplaar van de door EffyTOOL opgestelde overeenkomst is ontvangen door EffyTOOL en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien EffyTOOL met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een ondertekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt EffyTOOL zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een ondertekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. 

6.3.2. Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten en Diensten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten en Diensten binnen een week, na opdracht daartoe van EffyTOOL, terug te leveren aan EffyTOOL. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing. 

6.3.3. Indien Opdrachtgever, uit door EffyTOOL afgeleverde Producten en Diensten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor EffyTOOL en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor EffyTOOL totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. EffyTOOL behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product. 

6.4. Risico 

6.4.1. Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de (af/op)levering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan EffyTOOL kan worden toegerekend. 

6.4.2. Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de (af/op)levering moet meewerken. 

6.4.3. Levering, door of middels EffyTOOL, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht. 

6.4.4. De Producten en Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd: 

a) bij de (af/op)levering indien er geen acceptatieperiode van toepassing is, dan wel 

b) indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel c) indien EffyTOOL voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 5.5.) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 5.6.) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 5.6.4. acceptatie niet in de weg staan. 

6.4.5. Indien de Producten en Diensten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. 6.4.6. In afwijking van het voorgaande zullen de Producten en Diensten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. 

6.5. Testrapport 

6.5.1. Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten en Diensten Fouten, zoals omschreven in artikel 5.6., bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever EffyTOOL uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen. 

6.6. Fouten 

6.6.1. Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door EffyTOOL schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk EffyTOOL Producten en Diensten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan EffyTOOL te maken. 

6.6.2. Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten en Diensten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd. 

6.6.3. Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door EffyTOOL aangewezen locatie. EffyTOOL is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren. 6.6.4. Acceptatie van de Producten en Diensten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten en Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan. 

6.7. Wijziging Prestatie 

6.7.1. EffyTOOL mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten en Diensten andere Producten en Diensten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde. 

6.7.2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal EffyTOOL steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

7. PRIJZEN/BETALINGEN 

7.1. Prijzen en Betalingen 

7.1.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht. Kosten van leveranciers zal EffyTOOL 1 op 1 door rekenen aan Opdrachtgever. 

7.1.2. EffyTOOL zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn, tenzij in de overeenkomst expliciet een andere termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van EffyTOOL worden gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Opdrachtgever niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in dit lid omschreven. 

7.1.3. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan EffyTOOL verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan EffyTOOL verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 175,- (honderdvijfenzeventig euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht. 

7.1.4. EffyTOOL heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen. 7.1.5. Indien EffyTOOL niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is EffyTOOL gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. 7.1.6. De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

7.1.7. Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van EffyTOOL geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van EffyTOOL worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door EffyTOOL bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden. 

7.1.8. Bovenstaande bepalingen laten overige EffyTOOL toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet. 

7.2. Prijswijzigingen 

7.2.1. De tussen EffyTOOL en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. EffyTOOL is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. EffyTOOL zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ‘CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering’. Wijzigingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 2,50.. 

7.2.2. EffyTOOL zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt. 

7.3. Fixed Price 

7.3.1. Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht. 7.3.2. Tenzij EffyTOOL een beroep kan doen op artikel 1.7.4. worden meer-uren niet in rekening gebracht. 

7.4. Nacalculatie 

7.4.1. Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens EffyTOOL aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie. 

7.5. Voorschot 

7.5.1. EffyTOOL is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is EffyTOOL gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan EffyTOOL uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

7.6. Betalingstermijn 

7.6.1. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever, los van vooruitbetaling van de eenmalige implementatiekosten, maandelijks vooraf een vast bedrag verschuldigd aan EffyTOOL voor gebruik van de Saas. Betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

8.1. Rechten van EffyTOOL en Opdrachtgever 

8.1.1. EffyTOOL heeft het recht de EffyTOOL Producten en Diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen. 

8.1.2. Tenzij er sprake is van Derden Producten en Diensten, blijven voor elke opdracht door EffyTOOL uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten niet bij Opdrachtgever EffyTOOL berusten. 

8.1.3. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan EffyTOOL zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen en in ieder geval niet aan Opdrachtgever. 

8.1.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten. 

8.1.5. De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien EffyTOOL deze rechten heeft. 

8.1.6. Indien EffyTOOL, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten en Diensten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten en Diensten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij EffyTOOL berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij EffyTOOL dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan EffyTOOL dan wel de derde rechthebbende. 

8.1.7. EffyTOOL behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking dat en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen. 

8.2. Vrijwaring 

8.2.1. EffyTOOL zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de EffyTOOL Producten en Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. EffyTOOL zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever: a) EffyTOOL onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en 

b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan EffyTOOL overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt EffyTOOL zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het EffyTOOL Product te verwerven of het EffyTOOL Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van EffyTOOL de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan EffyTOOL het afgeleverde EffyTOOL Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit EffyTOOL Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het EffyTOOL Product gemaakte gebruik. 8.2.2. EffyTOOL zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover: 

a) Deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten en Diensten (af)geleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; 

b) Hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; 

c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product. 

8.2.3. Indien tussen EffyTOOL en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever EffyTOOL vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.